Reserves

Reserves

-La reserva de places serà efectiva a partir de l’abonament del 20% de l’import de l’activitat que s’haurà de fer com a molt tard fins a 4 dies abans de l’activitat.

-En cas de no realitzar-se el pagament abans del límit establert es cancel·larà la reserva.

-L’abonament de la reserva es podrà fer a través de transferència bancària a Dinàmic Guies de Muntanya i s’haurà d’enviar confirmació de transferència per correu electrònic.

-També es podrà abonar la reserva en metàl·lic.

 

Condicions

Per a contractar els serveis o participar en les activitats de Dinàmic Guies de Muntanya cal llegir i acceptar les condicions següents:

-Les activitats realitzades a la natura comporten un cert risc. Dinàmic Guies de Muntanya informarà clarament dels riscos que comporta cada activitat i el client els acceptarà a l’hora de confirmar la reserva. Dinàmic Guies de Muntanya declina tota responsabilitat pels danys ocorreguts fruit d’accions o situacions fora del seu abast i de les condicions pactades prèviament.

-Totes les activitats inclouen l’acompanyament d’un guia titulat, una assegurança de responsabilitat civil, una assegurança d’accidents pels participants i el material necessari per a la realització de l’activitat. El transport fins al lloc d’inici de l’activitat no està inclòs a no ser que s’especifiqui.

-Dinamic Guies de Muntanya podrà modificar o cancel·lar les activitats programades si les condicions climàtiques o aconsellen. En cas d’anul·lació es podrà reemborsar el total de l’activitat (excepte l’import de l’assegurança) o bé s’oferirà una activitats similar.
-Les tarifes per a les activitats programades ho són per a un mínim de persones participants en l’activitat. Si no s’arriba a aquest nombre mínim de persones es pot realitzar l’activitat amb un suplent o bé realitzar-la en una nova data en què si hi hagi el mínim de persones participants.

-La cancel·lació d’una reserva fins a 48 hores abans de l’activitat comportarà el reemborsament de la paga i senyal. Amb menys de 48 hores no es reemborsarà la paga i senyal.

-El client manifesta no tenir problemes físics o malalties o haver pres medicaments que li impedeixin realitzar l’activitat. El client també manifesta no haver consumit drogues o alcohol abans de l’inici de l’activitat. En cas d’embaràs s’haurà de comunicar abans de realitzar la reserva. En cas d’al·lèrgies de qualsevol tipus també s’hauran de comunicar abans de realitzar la reserva.

-Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats dels seus pares o tutors legals. En el cas que no hi vagin hauran de portar el consentiment patern degudament signat. Les activitats per a escoles o grups de menors, aniran sempre acompanyats pel mestre o monitor a més del consentiment patern.

-El client haurà de seguir sempre les indicacions del guia i mostrar respecte pel grup, l’entorn i el material. El guia podrà suspendre una activitat o impedir participar-hi a un participant si suposa un perill per ell mateix o per la resta de participants. En aquest cas no es reemborsarà cap import.

-El material col·lectiu per a l’activitat serà homologat. En cas que el client porti material propi haurà de ser revisat pel guia abans de la realització de l’activitat. El preu de l’activitat inclou el lloguer de material necessari. -En cas de pèrdua o trencament del material llogat el client es farà càrrec de les despeses que s’ocasionin. En cas que el client ja en disposi ho haurà de comunicar en el moment de fer la reserva.

-Les dades personals proporcionades seran incloses en un fitxer propietat de Dinamic Guies de Muntanya segons la llei de protecció de dades 15/1999 (LOPDCP). Dinamic Guies de Muntanya no cedirà mai les dades personals a tercers. Per a eliminar les dades del nostre fitxer podeu fer-ho enviant un correu electrònic a info@dinamicguies.com amb l’assumpte Eliminar Dades i les vostres dades personals.
Els participants accepten donar el seu consentiment perquè les imatges obtingudes durant la realització de l’activitat es puguin utilitzar com a material promocional de Dinamic Guies de Muntanya.